5. Březen 2015 v 1.06

Do oprav řek a potoků dal stát a Povodí Vltavy přes 132 milionů

Protipovodňová opatření se týkala i Otavy a Volyňky. Foto. S. Petráková

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo na webu eagri.cz mapu s výsledky programu Prevence před povodněmi 2007-2014.

STRAKONICKO - Na Strakonicku se na úpravách toků řek Otavy a Volyňky, Cehnického potoka a Závišinského potoka a Lomnici v Blatné finančně podílelo ministerstvo zemědělství a Povodí Vltavy.

Koryto Volyňky a Otavy při povodních a přívalových deštích nestačilo pro svoji malou kapacitu pobrat a odvést vodu. Rozlévalo se do města a působilo škody na majetku. Záměry vodohospodářů, nastavené na ochranu proti stoleté vodě, proto obsahovaly několik opatření.

Prohloubení koryt obou řek, navýšení hrází, rozšíření průtočných profilů a opevnění koryt, úpravy všech vyústění kanalizačního potrubí, odtěžení levého břehu Otavy v délce 30m, rozšíření jejího koryta  v délce 500 metrů a vytvoření bermy. Stabilizaci hradu pak zajistila nová nábřežní zeď a součástí opatření byla i dodávka a montáž mobilních hrazení a mobilních čerpadel. Celkové náklady vodohospodářů dosáhly ve Strakonicích částky 99,3 milionu korun.

Obyvatelé Blatné zažili největší pohromy při povodních v roce 2002. Proto se opravy vodních toků týkaly šesti lokalit při zachování architektonického rázu města. Stoletou ochranu měly zajistit kamenné a železobetonové zdi a zemní hráze. Důležitým prvkem byla výměna nefunkčních stavidel za automaticky ovládaná spustně zdvižná na jezu u zámku. Dále terénní úpravy na soutoku Závišínského potoka a řeky Lomnice a úpravy vtoků v některých ulicích. Klidný spánek Blatenským zajistilo 22,5 milionu korun.

Zpevněné koryto Cehnického potoka vzalo za své při povodních v roce 2002 a velká voda zaplavila i domy v jeho blízkosti. Stavebníci pročistili a vytvořili nové koryto a opravili mostek nad ním. V celkové délce 610 metrů. Opravy stály přes 10,7 milionů korun.

O ochranu svého města a jeho obyvatel proti následkům velké vody usiluje rovněž volyňská radnice i řada dalších obcí.